Proces rekrutacji - Dane osobowe pozyskiwane od kandydatów

Zaktualizowano: sie 17


Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny, stąd chcielibyśmy przypomnieć o jednej z reguł związanych z przepisami o ochronie danych osobowych. Tym razem w kontekście naboru na nowy rok szkolny.

Zasada minimalizacji danych określa, że należy przetwarzać tylko taki zakres danych jaki jest nam niezbędny do osiągnięcia określonego celu. W przypadku prowadzenia rekrutacji celem tym jest przyjęcie do szkoły (lub przedszkola) kandydatów, których rodzice lub sami kandydaci złożyli stosowne podania.

Zakres danych osobowych, których należy wymagać we wniosku o przyjęcie dziecka do jednostki oświatowej został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa”.


Zgodnie z art. 150 Ustawy W przypadku wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach przedszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, należy wymagać następujących danych:

 1. Imię i nazwisko kandydata;

 2. Numer PESEL kandydata;

 3. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL;

 4. Adres zamieszkania kandydata;

 5. Adres zamieszkania rodziców – w przypadku kandydatów pełnoletnich tylko ich adres zamieszkania;

 6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – w przypadku kandydatów pełnoletnich, dane dotyczą jedynie ich – o ile posiadają.


Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, zgłoszenie składane przez rodziców dziecka zamieszkującego na terenie obwodu, zgodnie z art. 151 Ustawy powinno zawierać następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko kandydata;

 2. Numer PESEL kandydata;

 3. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL;

 4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 5. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają;

 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata.


Proszę zwrócić uwagę, że powyższe punkty dotyczą jedynie zakresu danych osobowych, które powinny znaleźć się we wniosku. Ten zakres może być szerszy, a wynikało to będzie z treści załączników, które mogą być dołączane do wniosku, w ramach spełnienia kryteriów określonych przez organy prowadzące, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego kandydata bądź jego odrzuceniu.


Zdarza się, że wnioski o przyjęcie zawierają szerszy zakres danych, takich jak choćby adres zameldowania lub określenie miejsca urodzenia. Jest to związane z faktem, że informacje te okazują się być niezbędne do uzupełnienia dokumentacji szkolnej (np. księga uczniów lub wychowanków). Jednak dane te, w świetle obowiązujących przepisów należy pozyskiwać od kandydatów już przyjętych po zakończonym procesie rekrutacji.

Ich podania nie należy wymagać na samym wniosku o przyjęcie lub zgłoszeniu składanym przez rodziców dziecka z danego obwodu.

1,004 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie