top of page
klawiatura.jpg

dlasygnalisty.pl

System do zgłaszania naruszeń 

System do zgłaszania naruszeń
dla Szkoły Podstawowej Nr 123 w Gnieźnie

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo zgłaszać naruszenia prawa Unii Europejskiej w trybie przewidzianym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa 2019/1937 ustanawia wspólne minimalne normy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. sygnalistów.

 

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

 

 1. Dyrektywę 2019/1937 stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do: 
  a) osób posiadających status pracownika w rozumieniu art. 45 ust. 1 TFUE, w tym urzędników służby cywilnej;
  b) osób posiadających status osób prowadzących działalność na własny rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE;
  c) akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych, a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie;
  d) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

 2. Dyrektywę stosuje się również do osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał.

 3. Dyrektywę stosuje się również do osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

 4. W stosownych przypadkach środki ochrony osób dokonujących zgłoszenia określone w rozdziale VI stosuje się również do:
  a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
  b) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
  c) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

CO MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Zgodnie z dyrektywą 2019/1937 zgłoszenia mogą dotyczyć naruszeń w następujących dziedzinach:

 • zamówienia publiczne;

 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;

 • bezpieczeństwo transportu;

 • ochrona środowiska;

 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;

 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;

 • zdrowie publiczne;

 • ochrona konsumentów;

 • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;

 • naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;

 • naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

 

OCHRONA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

 

Zgodnie z dyrektywą 2019/1937 osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z art. 7 albo zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z art. 10 lub dokonały ujawnienia publicznego zgodnie z art. 15 Dyrektywy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ( 1. Nazwa placówki, adres, e-mail, nr telefonu ).  [- w takim układzie będziemy je zapisywać w bazie danych i wtedy to by się tak zaciągało ]

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ( 2. Adres e-mail do inspektora) 

 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. na potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z przepisami dyrektywy UE 2019/1937. 

 4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia oraz przez okres przewidziany przepisami prawa. 

 5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Przekazane nam dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

 9. Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Copyrights © 2014-2023  www.dlasygnalisty.pl

bottom of page