top of page

Żłobek - Co to jest RODO i na czym polega?
 

Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych (GDPR) określane polskim skrótem RODO, stanowi akt będący zbiorem przepisów wyznaczających ogólny kierunek i powinny przyjmować te tworzone na obszarze krajowym. Bezpośrednim uzupełnieniem RODO jest polska ustawa o ochronie danych osobowych. Niemniej do RODO powinny być dostosowane przepisy prawa krajowego regulujące działalność różnych sektorów, w tym samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych czy żłobków, przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku żłobków punktem odniesienia jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235). Zgodnie z art. 3a wniosek o przyjęcie powinien zawierać:
 

 1. Imię, nazwisko;

 2. Datę urodzenia;

 3. Numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 4. Informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;

 5. Imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 6. Informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;

 7. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

 8. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;

 9. Miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;

 10. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

 11. Dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe punkty dotyczą jedynie zakresu danych osobowych, które powinny znaleźć się we wniosku. Ten zakres może być szerszy, a wynikało to będzie z treści załączników, które mogą być dołączane do wniosku, w ramach spełnienia kryteriów określonych przez organy prowadzące, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego kandydata bądź jego odrzuceniu.

Zdarza się, że wnioski o przyjęcie zawierają szerszy zakres danych, takich jak choćby adres zameldowania lub określenie miejsca urodzenia. Jest to związane z faktem, że informacje te okazują się być niezbędne do uzupełnienia dokumentacji. Jednak dane te, w świetle obowiązujących przepisów należy pozyskiwać od kandydatów już przyjętych po zakończonym procesie rekrutacji.

Ich podania nie należy wymagać na samym wniosku o przyjęcie lub zgłoszeniu składanym przez rodziców dziecka.

RODO dla żłobka
 

Jako firma specjalizująca się w tematyce ochrony danych osobowych, obsługujemy wszelkiego rodzaju jednostki oświatowe oraz centra usług wspólnych (CUW), urzędy miast i gmin, muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury, centra kształcenia zawodowego.

RODO dla żłobka i innych jednostek oświatowych to usługa świadczona dla jednostek na terenie całego kraju. Skierowana przede wszystkim do tych, które potrzebują pomocy w organizacji systemu z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wsparcia dla osób pełniących już funkcję inspektora ochrony danych w danej jednostce.

Zakres naszych usług RODO dla żłobka:


RODO żłobek - RODO dla żłobka


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

rodo żłobek

RODO żłobek

Jedną z głównych zasad, zgodnie z którą należy przetwarzać dane osobowe jest ta mówiąca o minimalizacji danych. Oznacza to, że przetwarzać należy tylko taki zakres danych osobowych, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. W przypadku procesu rekrutacji żłobków, przedszkoli i szkół,  kierunek postępowania wyznaczają przepisy oświatowe.

bottom of page