top of page

Dostępność cyfrowa stron www i aplikacji mobilnych w oświacie

Od 23 września 2020 r. strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Jeśli podmiot publiczny wykorzystuje także aplikacje mobilne, to terminem ich dostosowania jest 23 czerwca 2021 r.

Wymóg dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych wynika z ustawy 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Kogo to dotyczy?
Ustawa nakłada określone w niej wymogi na:
 

 1. Jednostki sektora finansów publicznych.

 2. Państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

 3. Osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb powszechnych, które wymienione wyżej podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50% lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów lub akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

 4. Związki podmiotów określonych w punkcie 1 i 2

 5. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

 

 

Co to jest dostępność cyfrowa i jaki jest jej cel? 
 

Celem wprowadzonych regulacji jest umożliwienie swobodnego korzystania z zasobów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi lub zaburzeniami poznawczymi.
Możliwość ustawienia odpowiedniego kontrastu tła, zwiększenia czcionki lub zastosowanie napisów w filmach, pozwala na realizację jednej z cech, jaką posiadają rozwiązania cyfrowe, czyli umożliwienie korzystania z nich jak najszerszemu zakresowi użytkowników, z uwzględnieniem ich możliwości.

 


Strona lub aplikacja mobilna może zostać uznana za dostępną cyfrowo
jeśli posiada cechy określone w tabeli
stanowiącej załącznik do wspomnianej ustawy.

 

Tabela koresponduje z kryteriami dostępności na poziomie AA określonymi w standardzie
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
czyli wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych.

 


Wprowadzenie stosownych rozwiązań wiąże się z kosztami, w związku z powyższym, ustawodawca pozwala podmiotom zobowiązanym do wdrożenia standardu WCAG, zastosowanie poniższych możliwości:
 

 1. Alternatywny dostęp - czyli zapewnienie dostępności cyfrowej danego elementu w inny sposób. „Innymi sposobami” są m.in. możliwość kontaktu telefonicznego, listowego lub mailowego (w kontekście danego elementu), możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza języka migowego (również online), możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza-przewodnika.

 2. Powołanie się na „nadmierne koszty” co nie powoduje konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji, które obejmuje choćby to, czy faktyczne koszty przewyższą korzyści dla osób niepełnosprawnych, jakie przynieść może pełna dostępność cyfrowa strony lub aplikacji. Analiza musi uwzględniać ponadto: stopień w jakim elementy wyłączone z dostępności będą dotyczyły osób niepełnosprawnych oraz jak ich dostosowanie wpłynęłoby na te osoby, jaki byłby koszt dostosowania cyfrowego i jak wpłynęłoby to na funkcjonowanie instytucji, ilość takich elementów oraz częstotliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Należy jednak pamiętać, że analiza przeprowadzana w kontekście „nadmiernych kosztów” powinna zawsze odnosić się do aktualnej sytuacji i w razie jakichkolwiek zmian (głównie związanych z budżetem) powinna być modyfikowana.


Punktem wyjścia powinna być zawsze weryfikacja tego, na jakim poziomie pod kątem dostępności cyfrowej jest jednostka. Dzięki temu będzie można określić:
 

 1. Czy można zastosować alternatywne formy dostępu.

 2. Czy czy można powołać się na „nadmierne koszty”.

 3. Jaką treść powinna zawierać deklaracja dostępności, którą również należy publikować.

 

Elementy, które bezwzględnie muszą być dostępne cyfrowo to:
 

 1. Biuletyn Informacji Publicznej

 2. Dane teleadresowe i link do BIP

 3. Narzędzie służące do kontaktu, np. formularz kontaktowy

 4. Nawigacja

 5. Deklaracja dostępności

 6. Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego

 7. Wzory dokumentów, umów i innych dokumentów służących do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

 

Ich dostosowanie nie podlega wyjątkowi, nawet gdy jednostka powoła się na nadmierne koszty ich wdrożenia. A zatem punktem wyjścia powinno być zawsze określenia stanu faktycznego poziomu dostępności cyfrowej stosowanej przez jednostkę strony internetowej lub aplikacji mobilnych, po czym podjęcie decyzji jakie kroki powziąć dalej.


Przed dokonaniem zmian w istniejących projektach stron i aplikacjach sugerujemy przeprowadzenie audytu,

który wykaże braki, elementy niezbędne do modyfikacji

oraz zaprezentuje narzędzia do wykonania tych zmian nawet we własnym zakresie. 

 

Audyt trwa 2-3 godzin i wykonywany jest zdalnie a jego raport przekazywany drogą elektroniczną.
 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:
61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl

Czekamy na Twoją placówkę!

bottom of page