top of page

Przepisy RODO w przedszkolu
 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), ustanowione przez Parlament Europejski, jest zbiorową regulacją, która ma na celu wytyczenie ogólnych zasad i powinności, jakie powinny obowiązywać w zakresie ochrony danych osobowych na szczeblu krajowym. RODO jest bezpośrednio uzupełniane przez krajową ustawę o ochronie danych osobowych, jednakże należy również dopasować do niego krajowe przepisy regulujące działalność różnych sektorów, w tym instytucji samorządowych, jednostek organizacyjnych, żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek edukacyjnych.

 

RODO przedszkole

Jedną z kluczowych zasad przetwarzania danych osobowych jest minimalizacja danych, co oznacza, że należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku procesów rekrutacyjnych w żłobkach, przedszkolach i szkołach, kierunek działań wyznaczają przepisy dotyczące edukacji.

 

Zakres danych osobowych, których należy wymagać we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z art. 150 Ustawy W przypadku wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, należy wymagać
następujących danych:


 

  1. Imię i nazwisko dziecka;

  2. Numer PESEL dziecka;

  3. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
    tożsamość w przypadku braku numeru PESEL;

  4. Adres zamieszkania dziecka;

  5. Adres zamieszkania rodziców;

  6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
    dziecka.

 

 

Należy zwrócić uwagę, że powyższe punkty dotyczą jedynie zakresu danych osobowych, które powinny znaleźć się we wniosku. Ten zakres może być szerszy, a wynikało to będzie z treści załączników, które mogą być dołączane do wniosku, w ramach spełnienia kryteriów określonych przez organy prowadzące, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego kandydata bądź jego odrzuceniu.

Zdarza się, że wnioski o przyjęcie zawierają szerszy zakres danych, takich jak choćby adres zameldowania lub określenie miejsca urodzenia. Jest to związane z faktem, że informacje te okazują się być niezbędne do uzupełnienia dokumentacji. Jednak dane te, w świetle obowiązujących przepisów należy pozyskiwać od kandydatów już przyjętych po zakończonym procesie rekrutacji. Ich podania nie należy wymagać na samym wniosku o przyjęcie lub zgłoszeniu składanym przez rodziców dziecka.

RODO dla przedszkola
 

Jako firma specjalizująca się w tematyce ochrony danych osobowych, obsługujemy wszelkiego rodzaju jednostki oświatowe oraz centra usług wspólnych (CUW), urzędy miast i gmin, muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury, centra kształcenia zawodowego.

RODO dla przedszkola i innych jednostek oświatowych to usługa świadczona dla jednostek na terenie całego kraju. Skierowana przede wszystkim do tych, które potrzebują pomocy w organizacji systemu z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wsparcia dla osób pełniących już funkcję inspektora ochrony danych w danej jednostce.

Zakres naszych usług RODO dla przedszkola:


RODO przedszkole - RODO dla przedszkola


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

rodo przedszkole
bottom of page