top of page
Szukaj

Wyniki egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych a RODO

Zaktualizowano: 7 sie 2023

Gdzie i jak zostaną opublikowane wyniki egzaminów w roku 2023. W jaki sposób nie wolno zamieszczać informacji na ten temat. Jakie czynniki muszą być spełnione by przetwarzać / udostępniać takie dane wg przepisów RODO.


Formą udostępniania danych osobowych są także ogłoszenia wyników naborów do szkół czy egzaminów. W pierwszej kolejności odpowiedzi na to w jaki sposób należy udostępniać dane w powyższych kontekstach należy szukać w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących jednostek oświatowych oraz wytycznych podmiotów odpowiedzialnych za organizację egzaminów.

Wśród wielu operacji wykonywanych na danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem, które będą dotyczyły administratora danych wymienia się także udostępnienie danych. Poprzez udostępnianie będziemy rozumieli przekazanie określonego zestawu danych osobowych poza organizację, która administruje tymi danymi.


Dane osobowe mogą być udostępniane przede wszystkim osobie, której dotyczą. Jest to jedno z praw podmiotu danych, z którego ten może skorzystać. Dane mogą być także udostępniane na wniosek podmiotu zewnętrznego, jednak w takim przypadku należy zidentyfikować podstawę prawną, która pozwala na udostępnienie. Z reguły są to przepisy regulujące działalność danego podmiotu, w którym określa się jego kompetencje w zakresie składania żądań udostępnienia danych osobowych. Przykładem takiej regulacji może być ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która nadaje prawo żądania udostępnienia danych osobowych organom inspekcji sanitarnej.


Formą udostępniania danych osobowych są także ogłoszenia wyników naborów do szkół czy egzaminów. W pierwszej kolejności odpowiedzi na to w jaki sposób należy udostępniać dane w powyższych kontekstach należy szukać w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących jednostek oświatowych oraz wytycznych podmiotów odpowiedzialnych za organizację egzaminów.


W tym roku wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych opublikowane zostaną na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w systemie ZIU. W przypadku egzaminu ósmoklasisty wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., natomiast wyniki egzaminu maturalnego zostaną podane do wiadomości zainteresowanych 7 lipca 2023 r. Każdy uczeń chcący zapoznać się ze swoim wynikiem powinien zrobić to wykorzystując login i hasło, które otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcza.


W związku z powyższym wyników egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych nie publikuje się:

  • na stronach internetowych szkół,

  • na profilach społecznościowych prowadzonych przez szkoły,

  • na tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły,

  • innymi kanałami niż określone przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Przetwarzanie, a co za tym idzie i udostępnianie jest możliwe bez zgody osoby, której te dane dotyczą jedynie gdy:

  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

  • dochodzi do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

  • jeśli jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.


Należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych osób fizycznych bez ich zgody stanowić będzie naruszenie, za które podmiot odpowiedzialny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty.Dodatkowe informacje:

343 wyświetlenia

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page