top of page
Szukaj

Program Sportowe Talenty a RODO

Jaki jest zakres danych wprowadzanych do ewidencji, kto jest administratorem gromadzonych danych, czy należy nadawać upoważnienia osobie wprowadzającej dane do systemu, czy konieczne jest pozyskiwanie zgód od rodziców na wpisywanie danych ich dzieci do ewidencji.

Program Sportowe Talenty a RODO

Program „Sportowe Talenty” wszedł w życie jako element ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1718), dalej jako „ustawa”. Od samego początku pojawiły się wątpliwości przede wszystkim w zakresie zasadności pozyskiwania określonego zakresu danych osobowych, które mogły zostać skategoryzowane jako dane szczególnych kategorii. Zgodnie z naszą wiedzą rola jednostki oświatowej w prowadzeniu ewidencji bywała błędnie przedstawiana podczas szkoleń, których przedmiotem były "Sportowe Talenty".

Punktem odniesienia dla określenia faktycznych obowiązków jednostki oświatowej w związku z wprowadzeniem programu „Sportowe Talenty” będzie treść wspomnianej wyżej ustawy.

Wprowadzony do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) rozdział 6a określa zasady prowadzenia ewidencji „Sportowe Talenty”. W art. 36a określa się zakres danych wprowadzanych do ewidencji oraz jakiej kategorii osób te dane dotyczą i są to:


 1. imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL -imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. rok urodzenia ucznia;

 3. wiek ucznia;

 4. płeć ucznia;

 5. masę ciała ucznia;

 6. wzrost ucznia;

 7. wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy - Prawo oświatowe, zwanych dalej „testami sprawnościowymi”;

 8. datę przeprowadzenia testów sprawnościowych;

 9. typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;

 10. klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał;

 11. gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wyniki z testów sprawnościowych.


W art. 36b zostaje wskazany minister właściwy do spraw kultury fizycznej jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji i wykonywanie części zadań z tym związanych.

Zaznacza się jednocześnie, że część zadań może być powierzana innym jednostkom.

W przypadku jednostek oświatowych dane do ewidencji są pozyskiwane poprzez wpisywanie ich przez osobę upoważnioną przez szkołę do dostępu do systemu. Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji udostępnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dane wpisywane do systemu są udostępnianie szkole, do której uczęszcza uczeń.

Dostęp do systemu otrzymuje wskazany przez szkołę pracownik. Dostęp nadawany jest przez podmiot prowadzący ewidencję na wniosek szkoły.


Art. 36h ust. 1 jednoznacznie wskazuje, że administratorem danych gromadzonych w ewidencji jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Dodatkowo ustawa wprowadza do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672) w art. 28 ust. 2b obowiązek przekazywania przez rodziców uczniów, raz w roku, informacji o masie ciała i wzroście ucznia. Dane przekazywane są w formie elektronicznej, chyba że szkoła ustanowi w tym zakresie inne zasady.


Z powyższego jednoznacznie wynika, że to minister właściwy jest administratorem danych osobowych w kontekście prowadzenia ewidencji „Sportowe Talenty” i to po jego stronie leży realizacja wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym realizacja obowiązku informacyjnego czy ujęcie danej czynności w prowadzonym rejestrze czynności przetwarzania.


Jak dotąd nie pojawiła się w tej sprawie opinia organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sama ustawa także nie była z nim konsultowana na etapie projektu.

Na oficjalnej stronie programu „Sportowe Talenty” umieszczono informację na temat przetwarzania danych osobowych, która jest przeznaczona zarówno dla osób upoważnionych do wprowadzania danych do systemu jak i rodziców uczniów, których dane będą tam umieszczane:Program Sportowe Talenty a RODO

 

PODSUMOWANIE:


 • jednostka oświatowa nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych w ewidencji „Sportowe Talenty",

 • jednostka oświatowa wnioskuje o nadanie dostępu do ewidencji dla osoby wyznaczonej do wprowadzania danych,

 • jednostka oświatowa nie nadaje dostępu do ewidencji i jako taka też nie posiada do niej dostępu,

 • jednostka oświatowa jest odbiorcą danych gromadzonych w ewidencji (w zakresie uczniów tej jednostki),

 • jednostka oświatowa nie jest właścicielem systemu służącego do wprowadzania danych,

 • jednostka oświatowa nie musi nadawać osobie wprowadzającej dane do systemu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

 • jednostka oświatowa nie musi realizować obowiązku informacyjnego w związku z wprowadzaniem danych do ewidencji,

 • jednostka oświatowa nie musi dodawać nowej czynności do prowadzonego przez siebie rejestru czynności przetwarzania

 • jednostka oświatowa nie musi pozyskiwać zgód od rodziców na wpisywanie danych ich dzieci do ewidencji

 

 

Kwestią sporną może pozostawać rozstrzygnięcie czy jednostki oświatowe wprowadzające dane do ewidencji nie stają się podmiotem przetwarzającym (procesorem) i czy nie dochodzi tutaj do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wejście w rolę procesora skutkowałoby koniecznością zaprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania.

Niemniej rozstrzygnięcie tego potencjalnego problemu powinno leżeć w gestii organu nadzorczego, który do dziś nie wyraził swojej opinii.

Z naszej perspektywy jako jednostki oświatowej, możemy odnieść się jedynie do obowiązujących przepisów w ich obecnym brzmieniu, a te w rzeczywistości nie generują aż tylu nowych obowiązków, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty.  Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.Dodatkowe informacje:220 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page