top of page
Szukaj

Proces rekrutacji 2024/25 - Dane osobowe pozyskiwane od kandydatów


RODOsfera.pl I Proces rekrutacji 2024/25 - Dane osobowe pozyskiwane od kandydatów

W związku z naborem do placówek oświatowych w roku 2024/25 chcielibyśmy przypomnieć o jednej z reguł związanych z przepisami o ochronie danych osobowych. Przedstawiamy także jakie dane można wymagać oraz zgodne z prawem sposoby publikowania wyników rekrutacji.

Jedną z głównych zasad, zgodnie z którą należy przetwarzać dane osobowe jest ta mówiąca o minimalizacji danych. Oznacza to, że przetwarzać należy tylko taki zakres danych osobowych, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. W przypadku procesu rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobków, kierunek postępowania wyznaczają przepisy oświatowe.

Zakres danych osobowych, których należy wymagać we wniosku o przyjęcie dziecka do jednostki oświatowej został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z art. 150 Ustawy w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, należy wymagać następujących danych:

 1. Imię i nazwisko kandydata;

 2. Numer PESEL kandydata;

 3. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL;

 4. Adres zamieszkania kandydata;

 5. Adres zamieszkania rodziców – w przypadku kandydatów pełnoletnich tylko ich adres zamieszkania;

 6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – w przypadku kandydatów pełnoletnich, dane dotyczą jedynie ich – o ile posiadają.


Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, zgłoszenie składane przez rodziców dziecka zamieszkującego na terenie obwodu, zgodnie z art. 151 Ustawy powinno zawierać następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko kandydata;

 2. Numer PESEL kandydata;

 3. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL;

 4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 5. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają;

 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata.


W przypadku żłobków punktem odniesienia jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235). Zgodnie z art. 3a wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

 1. Imię, nazwisko;

 2. Datę urodzenia;

 3. Numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 4. Informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;

 5. Imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 6. Informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;

 7. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

 8. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;

 9. Miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;

 10. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

 11. Dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.


Proszę zwrócić uwagę, że powyższe punkty dotyczą jedynie zakresu danych osobowych, które powinny znaleźć się we wniosku. Ten zakres może być szerszy, a wynikało to będzie z treści załączników, które mogą być dołączane do wniosku, w ramach spełnienia kryteriów określonych przez organy prowadzące, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego kandydata bądź jego odrzuceniu.


Zdarza się, że wnioski o przyjęcie zawierają szerszy zakres danych, takich jak choćby adres zameldowania lub określenie miejsca urodzenia. Jest to związane z faktem, że informacje te okazują się być niezbędne do uzupełnienia dokumentacji szkolnej (np. księga uczniów lub wychowanków). Jednak dane te, w świetle obowiązujących przepisów należy pozyskiwać od kandydatów już przyjętych po zakończonym procesie rekrutacji.

Ich podania nie należy wymagać na samym wniosku o przyjęcie lub zgłoszeniu składanym przez rodziców dziecka.


PUBLIKOWANIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Przypominamy także, że wyniki procesu rekrutacyjnego mogą być podawane do publicznej wiadomości jedynie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego podmiotu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zakres danych jaki powinien znaleźć się na publikowanej liście obejmuje:

 1. Imię i nazwisko kandydata

 2. Informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty.  Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.Dodatkowe informacje:4743 wyświetlenia

Comentarios


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page