top of page
Szukaj

KRI - obowiązki i najczęstsze braki w placówkach

Zaktualizowano: 12 lut

Po przeprowadzeniu badań w zakresie zgodności z KRI w kilkudziesięciu podmiotach możemy wskazać obszary, które najczęściej nie spełniały standardów określonych w rozporządzeniu.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526) wymaga, żeby systemy teleinformatyczne spełniały określone kryteria bezpieczeństwa.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KRI


„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:


 1. zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;

 2. utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;

 3. przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;

 4. podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;

 5. bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4;

 6. zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji, b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;

 7. zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez: a) monitorowanie dostępu do informacji, b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji;

 8. ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;

 9. zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;

 10. zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;

 11. ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;

 12. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na: a) dbałości o aktualizację oprogramowania, b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa, e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych, g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;

 13. bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;

 14. zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.”


NAJCZĘSTSZE BRAKI WYKAZANE PRZEZ AUDYTY KRI W PLACÓWKACH


Po przeprowadzeniu badań w zakresie zgodności z kryteriami określonymi powyżej, w kilkudziesięciu podmiotach możemy wskazać obszary, które najczęściej nie spełniały standardów określonych w rozporządzeniu.


Należą do nich:

 • brak aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację, - więcej informacji o inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

 • nieprzeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz niepodejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy, - więcej informacji o dokumencie analiza ryzyka

 • niezapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji, b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich, - więcej informacji o szkoleniach RODO z elementami cyberbezpieczeństwa

 • niezapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok;

Przypominamy, że: Zasady określone w § 20 ust. 2 rozporządzenia mają za zadanie wymóc na wskazanych w nim podmiotach wdrożenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapewnią, że informacje (w tym dane osobowe) przetwarzane przez ten podmiot będą odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, modyfikacją lub utratą. Zadanie to leży w kompetencjach kierownika danej jednostki.Wykonaliśmy setki audytów. Na prośbę dyrektorów opracowaliśmy tańszą, zdalną metodę przeprowadzenia tej usługi wraz z opracowaniem gotowego dokumentu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt: 61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl

Dodatkowe informacje:

1039 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page