top of page
Szukaj

Kontrola zarządcza

Dyrektorzy publicznych jednostek oświatowych zobowiązani są do przygotowywania rocznego planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.


Celem kontroli zarządczej jest przede wszystkim zapewnienie zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz zwiększenie efektywności realizacji zadań własnych.

Dyrektorzy publicznych jednostek oświatowych zobowiązani są do przygotowywania:

 1. Rocznego planu działalności jednostki

 2. Sprawozdania z wykonania planu

 3. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Powyższe punkty nierozerwalnie związane są z pojęciem systemu kontroli zarządczej. Zasadniczym celem przeprowadzania działań z zakresu kontroli zarządczej jest wyznaczenie celów, które mają zostać zrealizowane oraz weryfikacja poziomu ich realizacji.


Obszary, które powinny zostać objęte kontrolą zarządczą to m.in:

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej w sposób zgodny z opracowanymi procedurami

 2. Przestrzeganie oceny celowości zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 3. Porównanie i badanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym

 4. Gromadzenie i pobieranie środków publicznych

 5. Zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych

 6. Udzielanie zamówień publicznych

Dodatkowo system kontroli zarządczej może obejmować, inne niż finansowy, obszary takie jak: przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, strukturę organizacyjną, delegowanie uprawnień czy analiza ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.


Celem kontroli zarządczej jest przede wszystkim zapewnienie zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz zwiększenie efektywności realizacji zadań własnych.

Plany stanowiące punkt wyjścia do przeprowadzenia kontroli zarządczej mogą dotyczyć także kwestii prorozwojowych, takich jak poprawa wyników nauczania czy organizacja specjalistycznych sal dydaktycznych.


Za realizację założeń planowych oraz weryfikację poziomu ich realizacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który decyduje o sposobach i zasadach określania celów kontroli zarządczej w prowadzonej przez siebie jednostce. W związku z tym różne aspekty kontroli mogą być przekazywane do wykonania podmiotom zewnętrznym specjalizującym się w określonym obszarze, stanowiącym przedmiot systemu kontroli zarządczej.


Efektem przeprowadzonej kontroli zarządczej są:

 1. Sprawozdanie z wykonania planu działalności

 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.


W szczególności na podstawie pierwszego z wymienionych dokumentów można wyciągnąć wnioski, zorientować się w potencjalnych niedociągnięciach, a ich usunięcie uwzględnić w działaniach na rok kolejny.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą przy opracowaniu kontroli zarządczej lub szkoleniem w tym zakresie, prosimy o kontakt: 61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl


Dodatkowe informacje:


401 wyświetleń

Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page