top of page
Szukaj

Kontrola zarządcza

Zaktualizowano: 12 gru 2023

Obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na przedmiot ich działalności, formę prawną oraz wielkość gromadzonych lub wydatkowanych środków publicznych.


Celem kontroli zarządczej jest przede wszystkim zapewnienie zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz zwiększenie efektywności realizacji zadań własnych. Kontrola zarządcza nie jest kontrolą w potocznym rozumieniu – nie koncentruje się na poszukiwaniu nieprawidłowości.

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: "Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy." Jako instrument prawny, wprowadzony przez ustawodawcę, proces kontroli zarządczej ma zmierzać do osiągania jak najlepszych wyników, jednocześnie korygując i skutecznie eliminując nieprawidłowości pracy. Pomaga on dyrektorowi w sposób zdecydowany i uporządkowany kierować placówką.


Dyrektorzy publicznych jednostek oświatowych zobowiązani są do przygotowywania:

  1. Rocznego planu działalności jednostki

  2. Sprawozdania z wykonania planu

  3. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor szkoły decyduje o sposobach i zasadach określania celów kontroli zarządczej. Działania podjęte w planie powinny dotyczyć roku kalendarzowego, ponieważ cele kontroli zarządczej są często związane z finansami szkoły (rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem budżetowym).

Ważne jest, aby pamiętać, że do realizacji założonych celów przyczynia się zarówno dyrektor szkoły jak i wszyscy jej pracownicy.


Proponowany zakres usługi:

  • Opracowanie  i  dostosowanie  obszarów i procedur  kontroli  zarządczej do warunków,  w  jakich  funkcjonuje  placówka   (opracowanie Regulaminu  kontroli  zarządczej,  zasad  kontroli  zarządczej, rejestru ryzyka, arkuszy samooceny,  sprawozdań,  zarządzeń),

  • Przeprowadzenie  wspólnie identyfikacji  oraz  oceny  ryzyka  wraz  z opracowaniem rejestru i  mapy ryzyka,

  • Opracowanie  i  pomoc  we  wdrożeniu  modelu  zarządzania ryzykiem  w  placówce

  • Udzielenie wsparcia  i  konsultacji  dla  osób  odpowiedzialnych w  jednostce za  prowadzenie  i  nadzorowanie  systemu  kontroli zarządczej,

Do każdego systemu podchodzimy indywidualnie i planujemy go adekwatnie do  sytuacji, potrzeb i strategii rozwoju konkretnej szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej. W ramach usługi przewidziano konsultacje dla zarządu szkoły


Za realizację założeń planowych oraz weryfikację poziomu ich realizacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki (dyrektor), który decyduje o sposobach i zasadach określania celów kontroli zarządczej w prowadzonej przez siebie jednostce. W związku z tym różne aspekty kontroli mogą być przekazywane do wykonania podmiotom zewnętrznym specjalizującym się w określonym obszarze, stanowiącym przedmiot systemu kontroli zarządczej.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą przy opracowaniu kontroli zarządczej lub szkoleniem w tym zakresie, prosimy o kontakt: 61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl


Dodatkowe informacje:


526 wyświetleń

Comentários


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page