top of page
Szukaj

ZFŚS - najważniejsze obowiązki

Zaktualizowano: 24 sty

Zasady prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zostały określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


W ramach prowadzenia ZFŚS pracodawca musi przetwarzać dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, pracowników emerytowanych, a także ich rodzin i innych, którzy zostali wskazani w regulaminie. W związku z tym, że dochodzi do przetwarzania danych osobowych, musi ono być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami z nich wynikającymi.

JAKI ZAKRES DANYCH MOŻNA POZYSKIWAĆ W RAMACH ZFŚS?

Odpowiedzi na to pytanie należy przede wszystkim szukać w art. 8 ust. 1a Ustawy, wg którego „pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia”. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi kierować się zasadą minimalizacji danych czyli ograniczyć ilość pozyskiwanych danych do takich, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację danej osoby (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia) oraz ustalenie czy spełnia kryteria przyznania wnioskowanego świadczenia.


ŻĄDANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DANE ZAWARTE WE WNIOSKU

Pracodawca ustala kryteria wg których wydawana jest decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Niemniej nie ma prawa żądać dołączenia do samego wniosku dokumentów potwierdzających stan faktyczny, tj. deklaracji podatkowych, zaświadczeń o dochodach, wypisów ze szpitala itd. Wg art. 8 ust. 1a „potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (…)”. Na stanowisku takim stoi także Prezes Urzędu Danych Osobowych:

„W opinii PUODO, jeżeli na potrzeby udokumentowania spełnienia określonych kryteriów przydatny byłby dostęp do różnych dokumentów, np. PIT-u małżonka, to powołana regulacja umożliwia pracodawcy jedynie wgląd do nich (…)”


UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wnioski o przyznanie świadczenia najczęściej rozpatruje powołana do tego celu komisja. Art. 8 ust. 1b Ustawy wskazuje, że osoby przetwarzające w ramach ZFŚS dane dotyczące stanu zdrowia wnioskodawców muszą posiadać pisemne upoważnienia oraz zostać zobowiązane do zachowania danych, do których mieli dostęp w tajemnicy. Upoważnienie powinno być wydawane na okres w jakim dana osoba uczestniczy w pracach związanych z ZFŚS.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe (czy też dokumentacja w ogóle) przetwarzane w ramach ZFŚS powinny być przechowywane przez okres niezbędny do przyznania świadczenia oraz do dochodzenia praw i roszczeń. Roszczenia z tytułu stosunku pracy ulegają przedawnieniu po 3 latach, jednak uwzględniając przepisy podatkowe, minimalny okres przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach ZFŚS powinien wynosić 5 lat, licząc od roku następnego po roku wytworzenia dokumentacji.

Dodatkowo pracodawca musi corocznie dokonywać przeglądu dokumentacji związanej z ZFŚS i usuwać te, których okres przechowywania minął.


Powyższe punkty stanowią najważniejsze aspekty prowadzenia ZFŚS, z perspektywy przepisów o ochronie danych osobowych. W razie pytań naszych klientów o ich rozwinięcie lub uzupełnienie o dodatkowe obszary, zapraszamy do kontaktu.Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.Dodatkowe informacje:


563 wyświetlenia

Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page