top of page
Szukaj

RODO a monitoring wizyjny w szkołach

Zaktualizowano: 24 sty 2023


Podstawa prawna stosowania monitoringu w szkołach, wymogi, środki techniczne i organizacyjne, właściwe oznaczenia i obszary wolne od kamer.

Stosowanie w placówce oświatowej monitoringu wizyjnego winno służyć zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia oraz być obiektywnie niezbędne dla realizacji tego celu.

1. Jaka jest podstawa prawna stosowania monitoringu w placówkach oświatowych?

Kwestie związane zasadami wprowadzenia monitoringu w szkole reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 roku Prawo oświatowe w art. 108 a.


2. Jakie wymogi powinna spełnić placówka oświatowa stosując monitoring wizyjny?

Stosowanie w placówce oświatowej monitoringu wizyjnego winno służyć zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia oraz być obiektywnie niezbędne dla realizacji tego celu.

Obszar monitorowany powinien być jasno oznaczony, tak by osoby monitorowane miały pełną świadomość znajdowania się w obszarze rejestrowanym. Oznaczenia tego obszaru winny być łatwo widoczne i jasno wskazywać jakie obszary objęte są monitoringiem wizyjnym.

Wobec osób znajdujących się w obszarze monitorowanym administrator danych osobowych winien dopełnić obowiązku informacyjnego poprzez umieszczenie w widocznych miejscach klauzuli obowiązku informacyjnego lub informacji o miejscu, w którym z tą klauzulą można się zapoznać np. na stronie internetowej placówki.

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w placówce administrator winien ujednolicić w formie regulaminu, celem ujednolicenia procedur dotyczących m. in. sposobu udostępniania nagrań upoważnionym podmiotom czy zasad ich przechowywania.

Nagrania obrazu winny być przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Osobom obsługującym rejestrator monitoringu jak również wszystkie osoby mające wgląd w rejestrowany obraz winny posiadać stosowne upoważnienie wydane przed administratora danych osobowych, a także zostać zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie obsługi systemu.

Dyrektor szkoły lub placówki - przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych - informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu oraz celach, zakresie i sposobie jego zastosowania. Ponadto uzgadnia on z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu z monitoringu.


3. Jakie środki techniczne i organizacyjne winny zostać zastosowane w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego?

Administrator, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

W sytuacji, gdy przepisy szczególne nie określają wymogów co do środków technicznych i organizacyjnych, ich wybór należy do administratora, który odpowiada za wykazanie, że są one wystarczające.

Zabezpieczenia systemu monitoringu wizyjnego winny być poddawane regularnym przeglądom. Zasadna jest również systematyczna ocena aktualności stosowanych zabezpieczeń. Winny one zapewniać ochronę przechowywanych nagrań przed dostępem osób nieupoważnionych, ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.


4. W jakich pomieszczeniach placówki oświatowej monitoring wizyjny nie może być stosowany?

Monitoring nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

  • pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

  • pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

  • pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

  • pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia,

chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. W świetle powyższego monitoring stosowany w w/w pomieszczeniach może być stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach podyktowanych realnie występującym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Tu można pobrać druk zamówienia: gotowe oznaczenia zgodne z RODO dla placówki oświatowej wraz z regulaminem stosowania do odesłania skanem na e-mail lub wejść na link do sklepu internetowego: Monitoring wizyjny - tablice informacyjne


RODO a monitoring wizyjny w szkołachDziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.


Dodatkowe informacje:


358 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page