top of page
Szukaj

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - umowa powierzenia z CAOPOW


Ochrona danych osobowych w straży miejskiej i gminnej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze często korzystają z obsługi centrum administracyjnego zwanego w skrócie CAOPOW (Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) a zdarza się, że ich wzajemne relacje nie są formalnie uregulowane w zakresie ochrony danych osobowych. Obszar ten jest w kręgu zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wydał decyzję nakładającą na Sułkowicki Ośrodek Kultury 2,5 tys. zł kary, za brak uregulowania kwestii powierzenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia ewidencji i sporządzania raportów w obszarze finansów, podatków oraz ZUS.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze mogą zostać objęte (lub już zostały) obsługą zewnętrzną w zakresie kadrowym, płacowym lub księgowym przez podmiot zewnętrzny wyznaczony przez organ prowadzący. Jest to możliwe m.in. na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która tworzy możliwość, ustanowienia wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Art. 94 wspomnianej ustawy wskazuje, że:

  1. Powiat może zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

  2. Dyrektorem podmiotu, któremu zlecono realizację zadania zapewnienia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 97 ust. 3.

Powyższy zapis można odnieść do analogicznej sytuacji, jaka zachodzi w przypadku powołania do życia centrum usług wspólnych, którego zakres kompetencji również obejmuje obsługę ekonomiczno -administracyjną oraz organizacyjną jednostek podległych danemu samorządowi. Stąd też, można przyjąć, że wszelkie interpretacje w zakresie roli jaką pełni centrum usług wspólnych (CUW) można zastosować także do centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych (CAOPOW) jako posiadających zbieżny przedmiot działalności.


W stanowisku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyrażonym na stronie internetowej UODO, wskazano w kontekście możliwości powołania przez CUW jednego IOD dla kilku obsługiwanych jednostek, jednoznacznie wskazano, że CUW, CAOPOW (czy też inna jednostka obsługująca) nie jest oddzielnym administratorem w stosunku do danych osobowych przekazywanych przez jednostki obsługiwane: https://uodo.gov.pl/pl/495/2402

Dodatkowo, w opublikowanym Poradniku dla szkół, wydanym wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wskazano, że:

„(…) podmiot, któremu administrator danych powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec administratora danych za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową. (…). Odnosi się to również do sytuacji ustawowego powierzenia przetwarzania danych, np., gdy obsługę administracyjną czy księgową pełni jednostka powołana przez organ prowadzący.” (Poradnik dla szkół, roz. 1.11, str. 17 https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik).

Proszę pamiętać, że wspomniane powierzenie (zgodnie z art. 28 RODO) może przyjąć inną formę niż umowa. Równie dobrze zapisy wyczerpujące znamiona powierzenia mogą zostać zawarte w porozumieniu czy uchwale. Wybór należy do stron regulujących powierzenie.

Powyższy temat jest istotny, ze względu na fakt, że licznie występują przypadki, w których relacja CUW / CAOPOW – jednostka obsługiwana nie jest formalnie uregulowana w zakresie ochrony danych osobowych. Obszar ten pozostaje także w kręgu zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wydał decyzję nakładającą na Sułkowicki Ośrodek Kultury 2,5 tys. zł kary za brak uregulowania kwestii powierzenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia ewidencji i sporządzania raportów w obszarze finansów, podatków oraz ZUS: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2022 oraz na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego za podobne zaniechanie:


Szukasz Inspektora ochrony danych lub doradztwa w zakresie RODO dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Prosimy o kontakt: 61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty. Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.
Dodatkowe informacje:


130 wyświetleń

Comentarios


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page