top of page
Szukaj

Dostęp do informacji publicznej oraz zakres, do którego może odnieść się IOD

Zaktualizowano: 16 lis 2021

  • Co jest informacją publiczną?

  • Czy należy odpowiadać na takie zapytania?

  • Co w sytuacji gdy pytający w mailu nie podpisuje się lub podpis nie wskazuje jednoznacznie na osobę, którą można zidentyfikować np. (A. Nowak, Anna K., Kancelaria Prawna, Dostęp do informacji publicznej)

  • Czy Inspektor Ochrony Danych może określić zakres udzielanych informacji?


W ostatnim czasie wiele jednostek otrzymało (lub może otrzymać) na swoje skrzynki mailowe wiadomości zawierające wnioski o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, w związku z czym pojawiają się pytania, na które poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi.

Co jest informacją publiczną? Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacją taką jest „każda informacja o sprawach publicznych”. To ogólne sformułowanie należy rozumieć w następujący sposób:


  1. Jest to każda wiadomość wytworzona i odnoszona do władz publicznych a także podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie: - wykonywanych przez nie zadań, - gospodarowania środkami publicznymi.

  2. Jest to informacja dotycząca sfery faktów, czyli treści: - wystąpień, - opinii i ocen (dokonywanych przez dany podmiot), - dokumentów odnoszących się do sfery działalności danego podmiotu.


Czy należy odpowiadać na takie zapytania?

Do udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne.


Co w sytuacji gdy pytający w mailu nie podpisuje się lub podpis nie wskazuje jednoznacznie na osobę, którą można zidentyfikować?


Przepisy nie wskazują w jaki sposób powinno być skonstruowane zapytanie o dostęp do informacji publicznej oraz w jakiej formie ma być złożone. Osoba składająca wniosek nie jest także zobowiązana do ujawniania swoich danych osobowych. Powinna jednak wskazać w jaki sposób należy przekazać jej oczekiwane informacje.


Czy Inspektor Ochrony Danych może określić zakres udzielanych informacji?


Do kompetencji wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych nie należy decydowanie co stanowi, a co nie informację publiczną, która będzie spełniała kryteria wymienione powyżej. To dyrektor - kierownik jednostki powinien zdecydować i ocenić czy na dane zapytanie można, zgodnie z prawem udzielić odpowiedzi zawierającej wskazane przez wnioskodawcę informacje. W większości przypadków wiedza IOD (Inspektora) zwyczajnie nie będzie obejmowała wiadomości na temat tych aspektów funkcjonowania danej jednostki, które będą przedmiotem wniosku.

Może się jednak zdarzyć, że dokumenty, które są przedmiotem zapytania zawierają dane osobowe lub w ramach odpowiedzi może dojść do ich ujawnienia. W takim właśnie wypadku należy skonsultować z IOD czy rzeczywiście można udostępnić określone materiały w pełnym ich brzmieniu, czy też zastosować anonimizację obejmującą dane osobowe.

Drugim obszarem w jakim IOD jest w stanie odnieść się, w ramach swoich kompetencji mógłby być wniosek, którego przedmiotem byłby charakter współpracy z adresatem wniosku lub ogólne zasady stosowane przez niego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


Dodatkowe informacje:


374 wyświetlenia

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page